-

A

+

Regulamin konkursu 678 urodziny Działdowo

08 sie

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 13-200 Działdowo, ul. Gen. J. Hallera 32, NIP 571-10-01-456.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PGKiMDzialdowo zwanej dalej “Fanpage”.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zobacz wpis

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich rodzin.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. pozostawienie komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym.

3. Konkurs trwa od dnia 08 sierpnia 2022r. godz. 15:00 do 11 sierpnia 2022 godz. 12:00.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz aplikacji Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodami są zestawy gadżetów Organizatora.

2. Z konkursu zostanie wyłonionych 20 Zwycięzców.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni według kolejności umieszczania komentarzy.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem Fanpage Organizatora tj. wiadomości wysłanej na Facebooku /w aplikacji Messenger.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Hallera 32.

4. W celu odebrania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie ul. Hallera 32.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wydana lub wysłana.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, tj. nie zgłoszenia się po jej odbiór.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.