-

A

+

Historia osadnictwa i zakładania miast od wieków związana była z zapewnianiem społeczności podstawowych dóbr, do których jako do najważniejszych zaliczyć można dostęp do wody pitnej. W naszym mieście zachowało się wiele śladów związanych z pozyskiwaniem wody i miejskimi wodociągami, wśród nich do najciekawszych zaliczyć można: oznaczenia studni na mapach z różnych okresów życia miasta czy odkrytą w czasie badań archeologicznych drewnianą rurę wodociągową doprowadzającą wodę.

Niewątpliwym przełomem było powstanie prawdopodobnie w roku 1912 wieży ciśnień. Ta mierząca ponad 32 metry górująca nad miastem i stanowiąca jeden z najbardziej charakterystycznych elementów panoramy miasta wieża pierwotnie miała posiadać inny wygląd. Ciężar umieszczonego w górnej części wieży zbiornika na wodę zmusił budowniczych wieży od weryfikacji założeń i tak ostatecznie górna część budowli została wsparta na arkadach, ośmiu wysokich słupach zwieńczonych łukiem, co w opinii wielu osób dodało jej jeszcze urody.

Z tego też samego okresu pochodzi zachowany do dziś projekt budowy sieci kanalizacyjnej. Projekt ten autorstwaistniejącej również obecnie firmy Heinricha Schevena z Düsseldorfu podziwiać można w zbiorach Muzeum Pogranicza w Działdowie, natomiast liczne fragmenty żeliwnej kanalizacji sanitarnej do dziś pozostają w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

Szereg urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyeksponowano w ramach ścieżki edukacji ekologicznej naprzeciw siedziby Przedsiębiorstwa przy ul. Hallera 32. Ukazują one historię i przemianę jaką przeszedł działdowski wodociąg i kanalizacja na przestrzeni XX wieku. Jednym z najciekawszych eksponatów jest hydrant wyprodukowany w fabryce Manheim w latach 1911 – 1939r, który jako jeden z pierwszych zainstalowany został na sieci wodociągowej zapewniając mieszkańcom ochronę przeciwpożarową.

Nie sposób nie wspomnieć ciekawej historii powojennej jednostek zajmujących się obsługą miasta i jego mieszkańców, należały do nich m.in.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Administracja Domów Mieszkaniowych. To wprost na ich doświadczeniach wyrosła w 1994 Spółka, która do dziś odpowiada za zadania związane z użytecznością publiczną.