WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA 2014

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie przy ul.Hallera 32 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

Składana oferta winna zawierać:

–          cenę netto i brutto za usługę,

–          termin realizacji usługi,

–          dokumenty poświadczające uprawnienia oferenta do wykonania usługi.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki w Działdowie przy ul.Hallera 32 do dnia 10.10.2014 r

Leave a reply