Przetarg nieograniczony na „Wykonanie, dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z Usługami Wsparcia, Usługami Rozwoju, Asystą Techniczną oraz Gwarancją Jakości”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami PZP Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Informacje ogólne.

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu UZP https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3. Składanie ofert odbywa się jedynie za pomocą miniPortalu UZP
https://miniportal.uzp.gov.pl/. Szczegółowa instrukcja obsługi miniPortalu
UZP znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Łukasz Ramiączek, tel. + 48 23 697 25 60, e-mail: zamowienia@pgkim.com.pl
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal UZP dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Regulaminie ePUAP dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
9. Identyfikator Postępowania i klucz publiczny dla Postępowania dostępne
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu UZP oraz stanowi
Załącznik nr 10 do SIWZ.10. W Postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za pomocą
poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Leave a reply