Informacja

Informacja o podjętych działaniach w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Działdowo.

W związku z wydaniem Decyzji HK. 4300.12.16.2017 z dnia 22.08.2017r. stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Działdowo zostały podjęte następujące działania:

1. Natychmiast zorganizowany został punkt informacyjny pod nr Tel. 23/697-35-17.

2. W dniu 22.08.2017r. od godz. 15.00 zorganizowano całodobowe zastępcze punkty

poboru  wody: dwa z własnych ujęć Szpitala – ul. Leśna i jedno na  terenie Mleczarni – ul. Małłka oraz z beczkowozów na terenie SUW – ul. Hallera 35, parking – ul. Pl. Mickiewicza, boisko – ul. Diamentowa (dawna ZMS), teren CKU – ul. Polna z informacją, „ woda do spożycia po przegotowaniu”.

3. W dniu 22.08.2017r. od godz. 18.00 rozpoczęliśmy profilaktycznie chlorowanie wody podchlorynem sodu w minimalnej dawce przewidzianej przepisami.

4. W dniu 23.08.2017r. wraz z chlorowaniem rozpoczęliśmy płukanie sieci, poprzez spuszczanie wody z sieci hydrantami p-poż.

5. Dla osób starszych i osób mających problemy z poruszaniem się zorganizowany został dowóz wody w pojemnikach i butelkach do odbiorcy, po zgłoszeniu telefonicznym (tel. 23/697-35-17) lub do Straży Miejskiej.

6. Od 23.08.2017r. jesteśmy w posiadaniu dodatkowych 5 szt. pojemników o objętości 1 m³ każdy, z atestami do przewozu wody. Zostały przygotowane do badań wody oraz pobrano próby. Z chwilą otrzymania pozytywnych wyników zostaną użyte do zaopatrywania ludności w następujących punktach poboru:

– przy ul. Północnej;

– przy parkingu ul. Norwida;

– przy Kościele pw Św. Katarzyny Aleksandryjskiej;

– przy ul. Lidzbarskiej.

7. Od 23.08 Burmistrz Miasta Działdowo zorganizował dodatkowo dostarczanie wody w butelkach. Dystrybucja odbywać się będzie w 14  punktach Miasta.

8. W dniu 23.08.2017r. zleciliśmy PPIS w Działdowie pobór prób wody surowej i zbadanie jej jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami ze wszystkich eksploatowanych 8 studni.

9. Dostawa wody z zastępczych punktów poboru wody będzie świadczona do czasu osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganymi wartościami parametrów  mikrobiologicznych.

10. Przedsiębiorstwo będzie informować społeczeństwo o wynikach badań kontrolnych, dotyczących pobranych próbek wody.

 

O dalszych działaniach zadecydują uzyskiwane wyniki laboratoryjne z badań jakości wody.

Informacja dotyczy stanu na dzień 23.08.2017r. godz.16.00

Leave a reply