Klauzula informacyjna dla klientów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej(„RODO”)  informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo,
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pgkim.com.pl lub pisemnie na adres PGKiM,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania nieruchomością na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, który może przejawiać się np. w dochodzeniu należnych roszczeń,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. policja, sądy, prokuratura oraz podmioty z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. przedsiębiorstwom dokonującym przeglądów i konserwacji oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.