Przetarg nieograniczony na „Wykonanie, dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z Usługami Wsparcia, Usługami Rozwoju, Asystą Techniczną oraz Gwarancją Jakości”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami PZP Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Informacje ogólne. 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.2. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcamiodbywa się przy użyciu miniPortalu UZP https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.3. Składanie ofert odbywa się jedynie

Czytaj więcej